Bild2

 

Startsida    Ulriksdal    Herrgårdar    Andra projekt

 

logo futura

 

 

 

Länkar

 

HISTORIK

 

 

Logga

 

Confidencen

Conf-matsal-hel

 

 

RESTAURERINGEN AV CONFIDENCEMATSALEN

1994-1997

 

Artikel i Confidencens årsskrift 1996 (kompletterad)

 

Den unika Confidencematsalen, spegelsalen med det magiska bordet, som gett namn åt teaterbyggnaden på Ulriksdal, har återuppstått. Rekonstruktionen bygger på arkeologiska undersökningar och på arkivuppgifter om utförandet på 1700-talet, samt jämförande studier av Kina slotts Confidencemaskineri, och av andra liknande rumsinteriörer i Europa.

 

Byggnadsarkeologisk undersökning

Riksantikvarieämbetets utgrävning och dokumentation av källaren och bjälklaget utfördes av Karin Andersson. Resterna efter en timmerkista, som fungerat som maskingrop, och en syllram med stolpar för maskineriet påträffades ca 190 cm under källargolvets nivå. Hela maskineriet, liksom även bjälklagets avväxlingar och öppningar för bord och servanter har uppmätts och fotograferats.

 

Maskingrop, källargolv och bjälklag

Efter utgrävning av timmerresterna har en ny timmerkista av 15 cm bilat timmer monterats i ursprungligt läge. Timret har oljats och inklätts med näver på utsidan samt motfyllts med sand. Ett källargolv har lagts av de gamla golvplanken från rummet ovanför, på luftade träbjälkar, och med en fris av tegel mot väggarna.

 

Bordsöppningen har återskapats med hjälp av avväxlingar med nya hängseljärn. Kortlingar har monterats för att avgränsa även servanternas öppningar, och vissa krysskolvningar har lagts in. Därefter har hela fyllningen i bjälklaget återställts, varvid undertakets springor också drevats för att undvika nedfallande fyllningspartiklar. Ett golv av spontat 45 mm furuvirke har lagts ut som undergolv till parketten, efter avvägning och påsalning av bjälkarna till rätt höjd. För att ge utrymme för den golvskiva, som skall täcka bordsöppningen när bordet sänkts, har bjälklagsöppningen förstorats i ena riktningen. Denna del av golvet har lagts med ett fribärande undergolv av 95 mm spontat virke, för att minimera konstruktionshöjden. Dessa arbeten genomfördes av Rosersbergs Bygg AB.

 

Parkettgolv

Utgångspunkten för rekonstruktionen av golvet är de åtta rutor av ekparkett, 93x93 cm, som återfunnits på Confidencen. Rutorna är f.ö. av samma typ som på Kina. De avkapade hörnen på några av rutorna visar att golvmönstret varit diagonalt, och avståndet mellan servanthålen i ena riktningen överensstämmer exakt med tre rutors diagonalmått. Inga spår av stenfris har kunnat beläggas när plankgolvet togs upp.

 

Utifrån dessa fakta har ett möjligt golvmönster rekonstruerats, med fris av ekplank kring väggarna och kring bordsöppningen och med särskilt utformade runda parkettlock till servanterna, med stjärnmönster efter modell från Kina. Golvet är tillverkat och lagt på plats av Lars Rosenberg, Carlsson & Rosenberg Möbelrestaurering, Visby. Av de gamla parkettrutorna har sex st. återanvänts på plats, efter en försiktig avslipning. Alla övriga delar har nytillverkats av svensk ek, och patinerats med brunt pigmenterad olja. Golvet ytbehandlades slutligen med vax.

 

Hissmaskineri med bord och servanter

Avsikten har varit att med vissa modifikationer kopiera det gamla maskineriet i Confidencen på Kina slott, som exakt överenstämmer i mått med de uppmätta spåren av maskineriet på Ulriksdal. Arbetet utfördes av SnickeriEtt AB, som samtidigt renoverade maskineriet på Kina.

 

Hisskonstruktionen utgörs av en syllram på botten av maskingropen, med fyra långa L-formade hörnstolpar, som utgör gejdrar till bordshissen. I gejdrarna löper ett trästativ med fyra ben, som bär den golvskiva av ekplank, som bordet i sin tur står på. Ytterligare två långa stolpar på kortsidorna utgör fästen och gejdrar för motvikterna, som balanserar ut större delen av tyngden. Två korta stolpar på långsidorna utgör fästen för den centrala hjulaxeln, där de fyra linorna från stativets hörnben lindas upp, samtidigt och lika fort.

 

Konstruktionen har uppmätts och kopierats från Kina, frånsett att den lägre höjden och det knappa utrymmet i gropen medför att maskineriet inte kan manövreras stående under stativet. Ett särskilt manöverhjul med ett utväxlingssystem har placerats uppe i källarplanet, så att en person skall kunna hissa bordet upp och ned. Vissa låsmanövrer, dragningen av luckan i golvet och servanternas hissning kommer dock att kräva två personer. Källarplanets plankgolv har byggts fram till stolpverket, där maskineriet avgränsas med en sarg i bordshöjd. Hissgropen är åtkomlig genom en lucka med stege i golvet.

 

En exakt kopia av matsalsbordet från Kina har tillverkats. Bordet, som är av furu, har också behandlats med brun golvolja. Två av de fyra runda servanterna, höj- och sänkbara serveringshyllor, har också tillverkats, även de kopierade från Kina, men 30 cm lägre, motsvarande ett hyllplan. Av praktiska skäl kommer de två övriga t v inte att utföras.

 

Ny glasad ytterdörr

Confidencerummet har ursprungligen haft fem fönster, varav det mittersta under 1800-talet ersattes med en ytterdörr till en ny trappa. För att återställa rummets ljusa luftighet har ytterdörren från 1800-talet rivits och ersatts av ett glasat dörrparti, som i alla detaljer utgör en kopia av de befintliga fönstren och fönsternischerna, men som fortfarande fungerar som ytterdörr. Dörrpartiet är tillverkat av Lars Rosenberg och monterades i samarbete med Rosersbergs Bygg.

 

Den ursprungliga fönsternischen bröts upp i hela sin höjd och välvda form. Samtidigt monterades nya smygpaneler och foder, samt utfördes justering av intilliggande paneler. Utvändigt återställdes en vitkalkad omfattning runt dörren.

 

Elinstallation

En översyn och komplettering av belysning, värme och uttag har gjorts. Ytterbelysningen monterades ned. Belysningen i källaren kompletterades, både i rummet, i maskineriet och i maskingropen. En viss permanent uppvärmning är nödvändig både i Confidencerummet, där uttag monterats för lösa täljstensradiatorer, och i källaren och maskingropen, där fasta radiatorer monterats.

 

Snickerikomplettering

Alla befintliga paneler, lister och ramar i rummet justerades av Lars Rosenberg, som också tillverkade och monterade kompletterande fyllningar och listverk ovanför den befintliga bröstningen. Även kring spisen fullbordades panelningen, med utrymme för en stor spegel.

 

Till rummet hörde fyra dörröverstycken med oljemålade motiv i förgyllda ramar, sannolikt målade av Johan Pasch, som såldes när inredningen revs på 1820-talet. Överstyckenas underkant utgjorde dörrfoder till den bågformade dörröverkanten. Denna bågform återställdes, men i avvaktan på lämpliga autentiska överstycken utformades de som fyllningspaneler, målade som den övriga boaseringen. Ett antal år senare har här monterats fyra målade överstycken med förlaga från Stola herrgård.

 

Stuckkomplettering

Taket i fönsterdörrsmygen visade sig vara bevarad i stuck lika övriga fönstersmygar, varför alla nischerna kunde repareras samtidigt av Stuck-Bema AB.

 

Målning

Snickeriernas rosa färg var ursprungligen utförd med limfärg. På två av fönsterbänkarna fanns också en rosa oljefärg av vilken ett prov framtagits. Limfärgsbehandlingen i passagen till teatersalongen, på spisen och på taklisten har utgjort utgångspunkterna för färgsättningen. Av flera skäl beslöts dock att målningen skulle utföras med matt linoljefärg. Flera provmålningar utfördes, innan slutligt beslut togs om nyansen. Färgen har blandats av vit linoljefärg bruten med bränd terra. Arbetet utfördes av Lennart Tjernberg.

 

Speglar

Confidencerummet var ursprungligen försett med två stora väggfasta speglar med guldramar, en stor guldram över spisen samt sexton stycken smala fasta speglar med särskilt utsirade förgyllda ramar, som tillsammans med de fem fönstren åstadkom en enastående luftig och genombruten rymdillusion. Både dagtid, när utsikten mot parken speglade sig i rummet, och kvällstid när de otaliga levande ljusen multiplicerades till oändlighet i speglarna. Just dessa speglar, som gjorde rummet unikt i svensk arkitekturhistoria, utgör det svåraste rekonstruktionsproblemet i projektet, eftersom inga som helst spår eller avbildningar finns att tillgå.

 

För att återskapa rummet var vi hänvisade till att studera samtida exempel och paralleller i Sverige och i Paris. Här finns spegelramar med slingrande "lövverk", av vilka några är avritade i Hårlemans efterlämnade ritningssamling på Nationalmuseum. Samma sort men utan förgyllning finns i Adelcrantzska huset. Två inlånade sådana sidostycken från en spegeltrumeau, återfunna inom Ulriksdal, har utgjort en ytterligare utgångspunkt för rekonstruktionen av den stora spegeln. Formspråket uppvisar stora likheter med den gamla spisomfattningen.

 

Ramarna har utförts av Per Larsson, förgyllare och rammakare. Prototyper till de skurna ramarna togs fram i form av plastelinamodeller. För själva tillverkningen anlitades delvis hantverkare utomlands. Spegelglasen till de två största speglarna fanns sedan tidigare på plats, men har nedskurits till de i arkivalierna angivna måtten. Till de nya spegelglasen användes importerat maskinddraget glas, som folierats i Finland. Glasmästare har varit Ringströms Glas.

 

Spisomfattning

Två delar till en spisomfattning av gotländsk sandsten i rokokostil har tidigare återfunnits vid värdshuset. Denna omfattning kommer med största sannolikhet från Confidencematsalen. Stenarna är målade med samma rosa limfärg och röda resp. grå oljefärg som rummets paneler.

 

En rekonstruktion av hela spisomfattningen har utförts av Slite stenhuggeri AB, utifrån de två bevarade delarna och jämförelser med andra samtida exempel, främst en spis på Mälsåkers slott. De övre delarna är hopfogade med en L-stålbalk på baksidan. Bakmuren och kupan murades om, och eldstadsplanet av kalksten lades om med befintligt stenmaterial av Rosersbergs Bygg.

 

Inredning

Tre par rokokoljusarmar av mässing till de stora speglarna har monterats, varav två par donerats till Confidencen och det tredje inlånats. Elektrifieringen av dessa har förberetts bakom speglarna.

 

Medarbetare i projektet har varit arkitekt Petra Olerud-Staberg.

 

© 2010 Peter v Knorring