image340

 

Startsida    Ulriksdal    Herrgårdar    Andra projekt

 

logo futura

 

 

 

 

 

 

 

vp1x

 

 

 

VÅRDPROGRAM

Restaureringsprogram

Vård- och underhållsplan

 

När det gäller kulturhistoriska byggnader är det viktigt att alla åtgärder bygger på kunskap om byggnadens historiska och tekniska förutsättningar. Innan man påbörjar eller ens projekterar ett restaureringsprojekt bör man först ta fram en programhandling, som redovisar detta underlag. Detta är ofta ett antikvariskt myndighetskrav.

 

Det kan gälla avgränsade delar, t ex enbart exteriören eller något speciellt rum som ska renoveras. Men basfakta om hela byggnaden behöver ändå finnas, byggnadshistoriskt, arkitektoniskt, byggnadstekniskt och antikvariskt. Att skriva en byggnadshistorik fordrar en forskningsinsats i litteratur och arkiv, men när det är gjort finns det ju tillgängligt för all framtid. Den kan också byggas vidare på när nya fakta kommer fram, t ex under byggtiden.

 

Även den tekniska beskrivningen av byggnadens konstruktion och material kan fordra en del undersökningar på platsen, och man kan behöva mäta upp och dokumentera byggnaden ut- och invändigt för att få ett komplett underlag.

 

Denna grundläggande dokumentation och historiska analys kan även kallas för en antikvarisk förundersökning eller en historisk-teknisk förundersökning.

 

När dessa basfakta kompletteras med antikvariska synpunkter, värderingar och målsättningar, kan det hela kallas ett vårdprogram. Om det utökas med synpunkter på aktuella åtgärdsbehov, förändrings- och restaureringsförslag, kan det kallas ett restaureringsprogram. Med förslag till planering av återkommande underhållsåtgärder kan det kallas en vård- och underhållsplan.

 

Vårdprogrammet ska ses som ett rullande dokument som behöver kompletteras efter varje renoveringsinsats. Man ska även vara medveten om att positionerna flyttar sig hela tiden när det gäller möjliga tekniska åtgärder, historiska värderingar och estetiska krav etc, så man bör se över programmet med kanske tio års mellanrum. När det gäller viktiga monument är det nödvändigt att man har ett sådant dokument som underlag när man ska prioritera olika underhållsbehov, t ex ansökningar om statliga byggnadsvårdsbidrag.

 

Redovisningen bör innehålla ungefär följande:

 

INLEDNING

Basfakta, gällande skydd etc

Programmets förutsättningar och mål

 

HISTORIK

Kortfattad byggnadshistorik

Kronologisk sammanställning av historiska skeden

Källförteckning

 

BESKRIVNING (nuläget)

Exteriör

Byggnadsteknik (inkl installationer)

Interiör (allmän ytskiktsbeskrivning)

Särskilt värdefulla rum/interiörer (historik och rumsbeskrivning)

(Dessa delar kan kompletteras med åtgärdsförslag)

 

VÅRDPROGRAM

Kulturhistorisk värdebeskrivning

Målsättningsbeskrivning

Särskilda vårdkrav

Ev. förslag till skyddsföreskrifter

(Kan kompletteras med förändringsförslag)

(Kan också kompletteras med en underhållsplan)